VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Prevádzkovateľom internetového obchodu umiestneného pod doménou www.stavbarik.sk je:
Obchodné meno a sídlo: PASMAL, s. r. o. , Hrnčiarska 790/90 , 091 01 STROPKOV
IČO: 53 537 823
DIČ: 2121397267
Firma nie je platiteľom DPH
Bankové spojenie: FIO banka, a.s. IBAN: SK24 8330 0000 0027 0213 8652  
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Okresným úradom v Stropkove,
oddiel Sro, vložka číslo 41515/P
E-mail: eshop@stavbarik.sk
Tel. číslo: +421 907 663 288
Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia
Obrancov mieru 6
080 01 PREŠOV

1. Všeobecné ustanovenia elektronického obchodu

 • 1.1. Tieto obchodné a reklamačné podmienky (ďalej len „obchodné a reklamačné podmienky“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi kupujúcim a predávajúcim, predmetom ktorej je predaj a kúpa tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a to www.stavbarik.sk.

 • 1.2. Predávajúcim sa rozumie obchodná spoločnosť PASMAL, s. r. o., Hrnčiarska 790/90, 09101 Stropkov, IČO: 53 537 823, DIČ: 21213 97267, Firma nie je platiteľom DPH.
  zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č.: 41515/P, Peňažný ústav: Fio, a.s. IBAN: SK24 8330 0000 0027 0213 8652, pričom táto spoločnosť je prevádzkovateľom elektronického obchodu www.stavbarik.sk , e-mail: eshop@stavbarik.sk, telefón: +421 907 663 288
 • 1.3. Kupujúcim sa rozumie každá fyzická osoba (spotrebiteľ aj fyzická osoba  podnikateľ) alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý ponúka predávajúci, ktorá sa na stránke predávajúceho zaregistruje ako kupujúci a ktorá následne vykonáva práva a povinnosti kupujúceho smerujúce k nadobudnutiu vlastníckeho práva k tovaru, predávaného v elektronickom obchode predávajúceho www.stavbarik.sk.
 • 1.4. Nákup tovaru v zmysle obchodných a reklamačných podmienok môžu uskutočňovať tak fyzické, ako aj právnické osoby, za podmienok v nich uvedených v ustanoveniach.
 • 1.5. Fyzickou osobou podnikateľom sa rozumie: fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti na území slovenskej republiky.
 • 1.6. Spotrebiteľom sa rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej (spotrebiteľskej) zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti a na ochranu ktorej sa vzťahuje zák. č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“).
 • 1.7. Kupujúci bol oboznámený, že vzťahy medzi ním a predávajúcim sa riadia týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami a právnymi predpismi SR, pričom to že bol s nimi oboznámený vyjadril pri registrácii respektíve pri vytvorení objednávky, potom, ako si obchodné a reklamačné podmienky preštudoval na príslušnej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
 • 1.8. Právnickej osobe a fyzickej osobe podnikateľovi neprináležia práva spotrebiteľa podľa platných právnych predpisov, ani sa jej netýkajú ustanovenia týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sa výslovne týkajú spotrebiteľov. Zodpovednosť za vady tovaru a vzájomné vzťahy predávajúceho a kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom, sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka.
 • 1.9. Zobrazená kúpna cena za tovar na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci zahŕňa aj daň z pridanej hodnoty vo výške stanovenej platným právnym predpisom Slovenskej republiky a nezahŕňa cenu za prepravu tovaru alebo iné voliteľné služby. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom tovare nie je uvedené inak.
 • 1.10. Doplnkovou zmluvou sa na účely týchto obchodných a reklamačných podmienok rozumie zmluva, na základe ktorej kupujúci nadobúda tovar alebo je mu poskytnutá služba, ktorá súvisí s predmetom kúpnej zmluvy, ak je tovar dodávaný alebo služba poskytovaná predávajúcim alebo treťou osobou na základe ich dohody.
 • 1.11. Orgánom dozoru sa rozumie Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) , Obrancov mieru 6 , 080 01 Prešov 1, Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa, tel. č.: 051/ 7721 597, fax č.: 051/ 7721 596, e-mail: pr@soi.sk . 

2. Územná pôsobnosť elektronického obchodu

 • 2.1. Elektronický obchod predávajúceho má územnú pôsobnosť dodania tovaru pre vybrané obce a mestá v okrese Stropkov, Svidník, Medzilaborce ( ďalej len „územná pôsobnosť“).
 • 2.2. V prípade, pokiaľ sa fakturačná adresa kupujúceho líši od dodacej adresy, ktorá je obmedzená na územnú pôsobnosť v prihlasovacom formulári, môže kupujúci požiadať po registrácii mailom predávajúceho o zmenu fakturačnej adresy. Dodaciu adresu si môže zmeniť po prihlásení do svojho účtu na adresu, ktorá spadá do územnej pôsobnosti elektronického obchodu. Fakturačnú adresu mimo rozsahu územnej pôsobnosti môže zmeniť iba prevádzkovateľ e-shopu www.stavbarik.sk
 • Adresy územnej pôsobnosti elektronického obchodu:

09101 Baňa
08901 Belejovce
09042 Beňadikovce
09101 Bokša
09101 Breznica
09101 Breznička
09031 Brusnica
09022 Bukovce
09033 Bžany
09023 Bystrá
09016 Cernina
09001 Dobroslava
09101 Duplín
09023 Driečna
08701 Fijaš
08701 Giraltovce
09022 Gribov
09023 Havaj
08901 Hrabovčík
09042 Hradisko
09003 Hunkovce
09021 Chotča
09031 Jakušovce
08901 Jurkova Voľa
09001 Kapišová
09031 Kolbovce
09031 Korunková
09022 Kožuchovce
09003 Krajné Čierno
09031 Krišľovce
09032 Kručov
09101 Krušinec
09002 Kružľová
09003 Ladomirová
09033 Lomné
09023 Makovce
09024 Malá Poľana
09042 Matovce
09041 Mestisko
09024 Miková
09032 Miňovce
09016 Mlynárovce
09034 Mrázovce
08901 Nižná Jedľová
09032 Nižná Olšava
09001 Nižná Pisaná
09011 Nižný Mirošov
09011 Nižný Orlík
08901 Nová Polianka

09042 Okrúhle
09022 Oľšavka
09101 Potoky
09101 Potôčky
09042 Radoma
08901 Rakovčík
09016 Rovné
09101 Sitník
09042 Soboš
09031 Solník
09023 Staškovce
09101 Stropkov
09002 Svidnička
08901 Svidník
09101 Šandal
09042 Šapinec
09042 Šarišský Štiavnik
09003 Šemetkovce
09042 Štefurov
09101 Tisinec
09034 Tokajík
09033 Turany nad Ondavou
09003 Vagrinec
09033 Valkov
09042 Vaľkovce
09023 Varechovce
09101 Veľkrop
09021 Vislava
09023 Vladiča
09101 Vojtovce
09021 Vyškovce
09034 Vyšný Hrabovec
08901 Vyšná Jedľová
09011 Vyšný Mirošov
09032 Vyšná Olšava
09011 Vyšný Orlík
09001 Vyšná Pisaná

3.Registrácia a vytvorenie účtu v elektronickom obchode.

 • 3.1. Po prihlásení na internetovú stránku elektronického obchodu www.stavbarik.sk sa kupujúci najprv musí zaregistrovať, t.j. vytvoriť si účet, z ktorého následne vykonáva práva a povinnosti kupujúceho. K registrácii je potrebné stlačiť tlačidlo „Zaregistrovať“. Následne dôjde k registrácii kupujúceho, t.j. k vytvoreniu účtu kupujúceho. Pri vytváraní nového účtu dôjde k upozorneniu na územnú pôsobnosť predávajúceho, uvedenú v článku 2. obchodných a reklamačných podmienok.
 • 3.2. Po presmerovaní do prihlasovacieho formuláru vyplní kupujúci povinné údaje, ktorými sú meno a priezvisko, pri právnických osobách obchodné meno spoločnosti, prihlasovacie heslo, adresa a to ulica, súpisné číslo, PSČ, mesto/obec, pričom musí ísť o mesto/obec v rámci územnej pôsobnosti predávajúceho, ďalej telefonický kontakt a kupujúci musí potvrdiť svoj súhlas so spracovaním jeho osobných údajov. IČO a DIČ / IČ DPH pri fyzických osobách podnikateľoch a právnických osobách sú nepovinným údajom. Po vyplnení uvedených údajoch si kupujúci na dokončenie registrácie zvolí „Registrovať“.
 • 3.3. Ak sa počas vytvárania účtu rozhodne kupujúci opustiť prihlasovací formulár pred dokončením registrácie, jeho osobné údaje nebudú uložené, preto ich v prípade opätovného záujmu o registráciu bude musieť zadať opätovne.
 • 3.4. Po registrácii, t.j. po vytvorení účtu kupujúceho, bude kupujúci presmerovaný na svoj účet, odkiaľ môžeprejsť na úvodnú stránku a začať plnohodnotne kedykoľvek využívať elektronický obchod predávajúceho.

 

4. Zrušenie účtu v elektronickom obchode.

 
 • 4.1. Ak bude mať kupujúci záujem o zrušenie jeho účtu, zašle svoju požiadavku na zrušenie účtu z mailovej adresy, pod ktorou sa v elektronickom obchode predávajúceho zaregistroval a to na mailovú adresu predávajúceho: eshop@stavbarik.sk. Po akceptácii jeho požiadavky predávajúcim bude jeho účet natrvalo zrušený.

5. Uzavretie kúpnej zmluvy

 
 • 5.1. Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy (ďalej len „objednávka“), predmetom ktorej je odplatný prevod vlastníckeho práva k tovaru označeného kupujúcim za kúpnu cenu a za podmienok, uvedených v tejto objednávke, zasiela kupujúci predávajúcemu vo forme objednávky čiže kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho.
 • 5.2. Kúpna zmluva je uzatvorená doručením záväzného akceptovania objednávky, t.j. návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy predávajúcim na e-mailovú adresu kupujúceho (ďalej len „potvrdenie o uzavretí zmluvy“ alebo „ potvrdenie objednávky“).
 • 5.3. Potvrdenie o uzavretí zmluvy musí obsahovať informáciu o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru alebo iných služieb, údaj o predpokladanej dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o prípadnej cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.), ako aj ďalšie údaje uvedené v §3 ods. 1 zák. č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na
  základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku”).
 • 5.4.V prípade, pokiaľ bola objednávka vytvorená prostredníctvom kupujúcim vyplneného a odoslaného formuláru na internetovej stránke predávajúceho, obdrží kupujúci na svoju e-mailovú adresu automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho. Toto potvrdenie doručenia objednávky obsahuje údaje o tom, že predávajúcemu bola doručená objednávka. Nie je to však samotným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy.
 • 5.5. Kúpna zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku.
 • 5.6. Predávajúci jasným, určitým a zrozumiteľným spôsobom informoval pred odoslaním objednávky kupujúceho o predzmluvných informáciách, týkajúcich sa reklamačných, platobných, obchodných, prepravných a iných podmienok tak, že:

   

    a) že o obchodnom mene a sídle predávajúceho informoval na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a v čl. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

    b) o úkonoch potrebných na uzatvorenie kúpnej zmluvy tak, že tieto potrebné úkony popísal v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

    c) a o hlavných vlastnostiach tovaru alebo charaktere služby v rozsahu primeranom použitému prostriedku komunikácie a tovaru alebo službe informoval na príslušnej stránke elektronického obchodu predávajúceho,

    d) sa o minimálnej dĺžke trvania záväzkov kupujúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, ak z kúpnej zmluvy vyplýva pre kupujúceho takýto záväzok informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

   

  e) o povinnosti kupujúceho zaplatiť preddavok alebo poskytnúť inú finančnú zábezpeku na žiadosť predávajúceho a o podmienkach, ktoré sa na jeho poskytnutie vzťahujú, ak z kúpnej zmluvy vyplýva pre kupujúceho takýto záväzok informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

   

  f) povinnosti kupujúceho uhradiť predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenie podľa § 10 ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku, ak kupujúci odstúpi od zmluvy o službách po tom, čo udelil predávajúcemu výslovný súhlas podľa § 4 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku informoval v čl. 13 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
 •   g) o poučení o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru alebo služby podľa ust. § 622 a 623 Občianskeho zákonníka informoval v týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

   

  h) sa o platobných podmienkach, dodacích podmienkach, o lehote, do ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať tovar alebo poskytnúť službu, o informácii o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov kupujúceho informoval v príslušných článkoch týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

   

  i) sa o telefónnom čísle predávajúceho a o ďalších údajoch, ktoré sú dôležité pre kontakt kupujúceho s predávajúcim, najmä adresu jeho elektronickej pošty a číslo faxu, ak ich má, informoval na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

   

  j) o adrese predávajúceho, na ktorej môže kupujúci uplatniť reklamáciu tovaru alebo služby, podať sťažnosť alebo iný podnet informoval v týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

   

  k) sa o celkovej cene tovaru alebo služby vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní alebo ak vzhľadom na povahu tovaru alebo služby nemožno cenu primerane určiť vopred, spôsob, akým sa vypočíta, ako aj o nákladoch na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky, alebo, ak tieto náklady a poplatky nemožno určiť vopred o skutočnosti, že kupujúci ich bude povinný uhradiť informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho,

   

  l) o informácii o práve kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy, o podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy informoval v čl.13 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a o poskytnutí formuláru na odstúpenie od kúpnej zmluvy informoval v prílohe týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho; predávajúci zároveň poskytol samotný formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy v prílohe týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho

   

  m) informácie, že ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, bude znášať náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku, a ak odstúpi od kúpnej zmluvy aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty informoval v týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

   

  n) jazykom ponúkaným na uzatvorenie zmluvy je slovenský jazyk informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho.

   

  o) okolnosti za ktorých kupujúci stráca právo na odstúpenie od zmluvy informoval v týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

   

  p) o existencii a podrobnostiach záruky poskytovanej výrobcom alebo predávajúcim podľa prísnejších zásad ako ustanovuje ust. § 502 Občianskeho zákonníka, ak ju výrobca alebo predávajúci poskytuje, ako aj informáciu o existencii a podmienkach pomoci a službách poskytovaných kupujúcemu po predaji tovaru alebo poskytnutí služby, ak sa taká pomoc poskytuje informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

   

  q) o dĺžke trvania zmluvy, ak ide o zmluvu uzavretú na dobu určitú; ak ide o zmluvu uzavretú na dobu neurčitú alebo ak ide o zmluvu, pri ktorej sa automaticky predlžuje jej platnosť, aj informáciu o podmienkach vypovedania zmluvy informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

   

  r) možnosti a podmienky riešenia sporu mimosúdnou cestou prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov, ak sa predávajúci zaviazal tento systém využívať informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho.

6. Postup pri objednávaní

 • 6.1. V elektronickom obchode predávajúceho môže kupujúci realizovať objednávky a nákupy len po prihlásení sa do svojho účtu, ktorý bol vytvorený po jeho registrácii na stránke predávajúceho. 
 • 6.2. Kupujúci môže objednať ktorýkoľvek tovar, pri ktorom je umiestnené tlačidlo “Do košíka” alebo “Kúpiť”. Rýchly nákup cez tlačidlo „Do košíka“, pridá 1 ks alebo jednu množstevnú jednotku (napr. m2) zvoleného tovaru do košíka , kde si kupujúci následne môže upraviť množstvo požadovaného tovaru. Kupujúci môže realizovať kúpu cez detail tovaru, t.j. po kliknutí myšou na obrázok tovaru, kde je následne možné priamo zadať množstvo a potvrdiť „Kúpiť“. Zvolené množstvo tovaru sa pridá do košíka. Aj v tomto prípade je možné v košíku následne meniť množstvo zvoleného tovaru.
 • 6.3. V nákupnom košíku je možné zadať kód zľavového kupónu, pokiaľ si ho kupujúci našiel vo svojom účte v sekcii „Zľavový kupón“ alebo ho získal v dôsledku marketingovej činnosti predávajúceho.
 • 6.4. Po zvolení si spôsobu doručenia si kupujúci preštuduje obchodné a reklamačné podmienky a potvrdí, že bol s nimi oboznámený. Následne si zvolí spôsob platby.

7. Záloha za palety

 • 7.1. Ak si z ponuky elektronického obchodu www.stavbarik.sk kupujúci vyberie tovar, ktorý sa dodáva na zálohovaných paletách, systém automaticky pripočíta ako samostatnú položku v košíku počet paliet, na ktorých sa bude tovar dodávať, aj s príslušnou cenou za danú paletu. Informácie, či bude tovar dodaný na zálohovanej palete, v akej sume a od akého počtu, je uvedené v detaile produktu.
 • 7.2. Palety, ktoré pri vyskladnení tovaru ostanú voľné, môže kupujúci okamžite vrátiť bezplatne prostredníctvom dopravcu (okrem paliet z tovaru dovezeného kuriérskymi spoločnosťami) späť tak, že na všetky tri dodacie listy kupujúci, dopravca a výrobca uvedie počet vrátených paliet. Dopravca môže vrátenie paliet odmietnuť, ak nie je jasné, že ich bude môcť vyskladniť v sklade predávajúceho alebo výrobcu.
 • 7.3. Vrátenie paliet musí byť dokladované kópiou pôvodnej faktúry a dodacím listom.
 • 7.4. V prípade osobného odberu, pokiaľ by bol tovar odobraný alebo dodaný bez paliet, bude predávajúci kupujúcemu systémom zálohované palety bezodkladne dobropisovať, alebo si túto zálohu môže kupujúci sám odpočítať v košíku e-shopu po zadaní zľavového kupónu, ktorý môže získať na vyžiadanie telefonicky od predávajúceho na 100% zľavu z palety, týmto systém odpočíta zálohu.
 • 7.5. Predávajúci prijíma spätne len palety pôvodné a nepoškodené. Na vrátené, nepoškodené palety potvrdené návratkou o vrátení bude vystavený dobropis. Dobropisovanie zálohovaných drevených paliet uskutočňuje predávajúci do 30 dní od dodania tovaru. V prípade nevrátenia paliet v tomto termíne, alebo pri poškodení paliet, nebudú palety prevzaté a dobropisované.

8. Vykládka tovaru hydraulickou rukou

 • 8.1. Pokiaľ si z ponuky elektronického obchodu www.stavbarik.sk vyberie kupujúci tovar, ktorý sa dodáva na paletách, systém automaticky pripočíta ako samostatnú položku v košíku počet vyložení týchto paliet hydraulickou rukou.
 • 8.2. Cena za vyloženie palety s hydraulickou rukou je 3,0 eur za jednu paletu prípadne dohodou s predávajúcim.
 • 8.3. V prípade zvolenia si dopravy „Osobný odber“ systém automaticky v košíku odpočíta túto vykládku hydraulickou rukou, t.j. vykládka hydraulickou rukou sa pri osobnom odbere k cene nepripočítava.

9. Zľavové kupóny

 • 9.1. Zľavový kupón je marketingový nástroj predávajúceho pre uplatnenie dodatočnej zľavy za služby alebo tovar, ktorý sa môže nachádzať v sekcii “Zľavový kupón“ po prihlásení sa do účtu kupujúceho. Kupón je možné získať rôznou marketingovou činnosťou predávajúcim.
 • 9.2. Zľavový kupón má obmedzenú platnosť, odporúča sa skontrolovať sekciu zľavový kupón vo vašom účte pred každým nákupom.
 • 9.3. Pokiaľ sa v sekcii nachádza zľavový kupón alebo ste ho obdržali marketingovou činnosťou predávajúceho, môžete si ho uplatniť po vytvorení objednávky v nákupnom košíku..

10. Dodacie podmienky

 • 10.1. Dodanie tovaru sa uskutočňuje zväčša vozidlom predávajúceho a to osobným motorovým vozidlom alebo nákladným vozidlom podľa tovaru a to v pracovné dni od Pondelku do Piatka, ak nie je dohodnuté zmluvnými stranami písomne inak.
 • 10.2. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci dodáva tovar len na miesta, na ktoré je možné sa dostať po spevnenej komunikácii a len v územnej pôsobnosti predávajúceho, uvedenej v týchto obchodných a reklamačných podmienok. V prípade, pokiaľ kupujúci bude trvať na dodaní tovaru na iné miesto, ako je spevnená komunikácia, preberá kupujúci na seba zodpovednosť za prípadné vzniknuté škody na majetku alebo vozidle dopravcu (napr. defekt). Kupujúci je rovnako v prípade zapadnutia vozidla povinný zabezpečiť na vlastné náklady najneskôr do 1 hodiny odtiahnutie vozidla naspäť na spevnenú komunikáciu a prípadne aj vyčistenie komunikácie.
 • 10.3. Tovar je dodávaný podľa vystavených vzorov, katalógov, typových listov a vzorkovníkov, umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
 • 10.4. Váha, rozmery a ostatné údaje o tovare obsiahnuté v katalógoch, prospektoch a iných písomnostiach predávajúceho umiestnenými na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho sú nezáväznými údajmi. Záväzné sú údaje, ktoré sú uvedené ako popis tovaru pri tom ktorom tovare. Alebo (Váha, rozmery a ostatné údaje o tovare obsiahnuté v katalógoch, prospektoch a iných písomnostiach predávajúceho umiestnenými na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho sú udávané výrobcom a môžu sa odlišovať od skutočnosti o ± 2% z uvedenej hodnoty.)
 • 10.5. Obvyklá dostupnosť tovaru s termínom jeho expedície je uvedená pri tovare na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
 • 10.6. Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar dodať kupujúcemu v lehote do 5 pracovných dní od dodania tovaru dodávateľom alebo výrobcom tovaru predávajúcemu. (Alebo Ak sa predávajúci a kupujúci v kúpnej zmluve nedohodli inak, predávajúci je povinný dodať vec kupujúcemu bezodkladne, najneskôr do 10 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy.) Ak predávajúci nesplnil svoj záväzok dodať vec v lehote podľa prvej vety, kupujúci ho vyzve, aby dodal vec v ním poskytnutej dodatočnej primeranej lehote. Ak predávajúci nedodá vec ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy. V prípade, pokiaľ predávajúci nedodá tovar kupujúcemu ani v lehote 14 pracovných dní od dohodnutého termínu dodania, je kupujúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť. Ak kupujúci za tovar vopred zaplatil, predávajúci mu vráti zaplatenú sumu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim, do 7 pracovných dní od doručenia písomného odstúpenia od zmluvy.
 • 10.7. Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru aj pred uplynutím lehoty na dodanie tovaru dohodnutej v kúpnej zmluve.
 • 10.8. Kupujúci je povinný prevziať tovar na mieste, ktoré bolo dohodnuté a uvedené v potvrdení o uzavretí zmluvy predávajúcim.
 • 10.9. Kupujúci je povinný prevziať tovar v čase, ktorý bol dohodnutý a uvedený v potvrdení o uzavretí zmluvy predávajúcim.
 • 10.10.Pokiaľ kupujúci nevie zabezpečiť, aby bol osobne prítomný pri dodaní tovaru na dohodnutom mieste a v dohodnutom čase dodania tovaru, je povinný, pokiaľ sa s kupujúcim písomne nedohodne inak, na prevzatie tovaru splnomocniť tretiu osobu, ktorá je povinná sa predávajúcemu/dopravcovi splnomocnenému vykonaním prepravy a dodania tovaru, preukázať kópiou potvrdenia o uzatvorení zmluvy.
 • 10.11. Tovar sa považuje za dodaný a prevzatý okamihom doručenia tovaru kupujúcemu. Doručením tovaru kupujúcemu sa rozumie dodanie a jeho prevzatie kupujúcim alebo ním splnomocnenou treťou osobou a podpísanie protokolu o odovzdaní tovaru kupujúcim alebo ním splnomocnenou treťou osobou. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním splnomocnená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:   a) tovary objednané zákazníkom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,   b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,   c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.
 • 10.12. V prípade, ak kupujúci neprevezme objednaný tovar do 14 dní odo dňa, keď bol kupujúcemu dostupný, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe. Po predaní tovaru tretej osobe predávajúci vráti kupujúcemu jeho prípadne zaplatenú zálohu.
 • 10.13. Pokiaľ sa predávajúci pokúsi o dodanie tovaru na dohodnuté miesto a v dohodnutom čase uvedenom v potvrdení o uzavretí zmluvy a k dodaniu nedošlo z dôvodu neprítomnosti kupujúceho, resp. nímsplnomocnenej tretej osoby, znáša kupujúci náhradu škody vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie tovaru.
 • 10.14. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal ihneď po doručení v prítomnosti predávajúceho. V prípade zistenia existencie vady tovaru je predávajúci povinný umožniť kupujúcemu vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe vady tovaru, ktorého správnosť potvrdí predávajúci. Na základe takto vyhotoveného záznamu môže následne kupujúci odmietnuť prevziať dodaný tovar s vadou alebo potvrdiť doručenie tovaru s vadou a následne v zmysle čl. 15 týchto obchodných a reklamačných podmienok uplatniť reklamáciu z vád tovaru u predávajúceho. V prípade, ak kupujúci odmietne prevziať dodaný tovar s vadou, všetky účelne vynaložené náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša predávajúci.

11. Platobné podmienky

 • 11.1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu cenu tovaru dohodnutú v potvrdení objednávky, vrátane nákladov na doručenie tovaru a služieb s tým spojených (ďalej len “kúpna cena”):   a) formou hotovostnej platby v sídle predávajúceho,   b) dobierkou v mieste dodania tovaru,   c) bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v potvrdení o uzavretí zmluvy.
 • 11.2. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť cenu tovaru uvedenú na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci.
 • 11.3. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za objednaný tovar v lehote uvedenej v potvrdení objednávky, najneskôr však pri prevzatí tovaru. Pokiaľ tak kupujúci neurobí a pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodol písomne inak, je predávajúci oprávnený odoprieť dodanie tovaru kupujúcemu. Pokiaľ mal kupujúci kúpnu cenu uhradiť dobierkou a pokiaľ k dodaniu tovaru nedošlo z dôvodu, že kupujúci neuhradil cenu dobierky, znáša kupujúci náhradu škody vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie tovaru.
 • 11.4. Náklady spojené s montážou a vynáškou tovaru nie sú zahrnuté v kúpnej cene a predávajúci tieto služby nie je povinný kupujúcemu poskytnúť.

12. Práva a povinnosti kupujúceho

12.1. Kupujúci je povinný:
  a) prevziať objednaný a dodaný tovar,
  b) zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,
  c) potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.

12.2. Kupujúci bol predávajúcim oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je aj povinnosť zaplatiť cenu.

12.3. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v potvrdení o uzavretí zmluvy.

 

13. Práva a povinnosti predávajúceho

 
 • 13.1. Predávajúci je povinný:
    a) dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve a kvalite a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho ochranu,
    b) zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR,
    c) bezodkladne po uzavretí kúpnej zmluvy, najneskôr však spolu s dodaním tovaru, poskytnúť kupujúcemu potvrdenie o uzavretí kúpnej zmluvy na trvanlivom nosiči, napríklad prostredníctvom e-mailu. Potvrdenie musí obsahovať všetky informácie o tovare.
    d) odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi SR (návody, záručný list, dodací list, daňový doklad).
 • 13.2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

14. Právo na odstúpenie od zmluvy kupujúcim

 • 14.1. Pokiaľ dôjde k vypredaniu zásob alebo nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho, vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať predávajúci nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote dohodnutej v kúpnej zmluve alebo určenej týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami alebo za dohodnutú kúpnu cenu, je predávajúci povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať objednávku). Odstúpiť od kúpnej zmluvy alebo stornovať objednávku môže kupujúci aj doručením e-mailu. Pokiaľ kupujúci už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť predávajúcemu, vráti tento už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 7. pracovných dní odo dňa doručenia e-mailu o odstúpení od kúpnej zmluvy resp. stornovania objednávky kupujúcemu na ním uvedený účet, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade, pokiaľ kupujúci v primeranej lehote neprijme náhradné plnenie ponúkané predávajúcim ani neodstúpi od kúpnej zmluvy, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a v prípade, ak kupujúci už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, predávajúci je povinný vrátiť už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 7 pracovných dní odo dňa doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcemu.
 • 14.2. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od potvrdenej objednávky bez udania dôvodu, kedykoľvek pred začatím doručovania tovaru formou jednoduchej požiadavky zaslanej na e-mail predávajúceho, pričom predávajúci si môže ponechať 10% zo zálohy kupujúceho ako náklady za sprostredkovanie. Ak kupujúci za tovar zaplatil vopred, predávajúci mu vráti zaplatenú kúpnu cenu zníženú o náklady spojené s predajom bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho do 7 pracovných dní od doručenia odstúpenia od zmluvy.

15. Právo na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľom

 • 15.1. Právo na odstúpenie od zmluvy podľa tohto článku má len kupujúci, ktorý je spotrebiteľom.
 • 15.2. Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou na adrese predávajúceho, alebo e-mailom na adrese eshop@stavbarik.sk a to spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy, alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči alebo pomocou formulára.
 • 15.3. Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok musí obsahovať informácie požadované vo formulári odstúpenia od kúpnej zmluvy, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok, najmä identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu kupujúceho.
 • 15.4. Kupujúci má právo v rámci tejto14 dňovej lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom” obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. Nemá však právo začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu. Tovar použitý vo väčšom rozsahu, ako postačuje na jeho odskúšanie, vrátiť nemožno, ak predávajúci nerozhodne v konkrétnom prípade inak.
 • 15.5. Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je kúpa tovaru aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
 • 15.6. Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy zaslať tovar späť na adresu sídla predávajúceho alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety tohto bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.
 • 15.7. Kupujúci je povinný doručiť predávajúcemu tovar kompletný vrátane kompletnej dokumentácie, nepoškodený, podľa možnosti v originálnom obale a nepoužívaný.
 • 15.8. Kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku. Ak však dodaný tovar nemá vlastnosti, o ktoré zákazník prejavil záujem a ktoré sa zhodujú s popisom poskytnutým predávajúcim, náklady na jeho vrátenie a dodanie tovaru, ktorý zodpovedá zmluve, ako aj všetky zákazníkom účelne vynaložené náklady v súvislosti s tým znáša predávajúci.
 • 15.9. Kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
 • 15.10. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby podľa tohto bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok pred tým, ako mu je doručený tovar alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.
 • 15.11. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu za tovar rovnakým spôsobom, aký použil kupujúcipri svojej platbe, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na inom spôsobe vrátenia platieb bez toho, aby kupujúcemuv tejto súvislosti boli účtované ďalšie poplatky.
 • 15.12. Poškodenie obalu a tovaru samotného bude predávajúcim akceptované výhradne v rozsahu, v akom mu pri primeranom odskúšaní tovaru v zmysle tohto ustanovenia týchto podmienok nebolo možné zabrániť, t.j. ktoré nepresahuje rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. V prípade, pokiaľ kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, zaväzuje sa kupujúci uhradiť predávajúcemu:
 •   a) hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota tovaru v zmysle úst. § 457 Občianskeho zákonníka v skutočnej výške,
 •   b) náklady, ktoré vznikli predávajúcemu v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu kalkulované podľa cenníka pre pozáručný servis tovaru.
 • 15.13. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca s kúpnou zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil. Od kupujúceho nie je možné požadovať žiadne náklady alebo iné platby v súvislosti so zrušením doplnkovej zmluvy okrem úhrady nákladov a platieb uvedených v ust. § 9 ods. 3, ust. § 10 ods. 3 a 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku a ceny za službu, ak je predmetom zmluvy poskytnutie služby a došlo k úplnému poskytnutiu služby.
 • 15.14. V súlade s ust. § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:
 •   a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
 •   b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 •   c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
 •   d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
 •   e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 •   f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.

  16. Reklamačný poriadok a záruka

 • 16.1. Kupujúci alebo osoba ním splnomocnená na prevzatie tovaru, sú povinní pred prevzatím a/alebo zaplatením tovaru predávajúcemu alebo dopravcovi, pokiaľ tovar nedoručuje priamo predávajúci, si tovar skontrolovať vizuálne, pokiaľ druh tovaru alebo spôsob prepravy takúto kontrolu umožňuje. Pokiaľ ide o zjavnú vadu (napr. mechanické poškodenie alebo ak chyba spočíva v množstve dodaného tovaru) je kupujúci povinný vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca alebo predávajúci, podľa toho, kto prepravu vykonal.
 • 16.2. Neskoršie uplatnenie zodpovednosti zo zjavných vád, ktoré mohli byť zistiteľné pri starostlivom prezretí tovaru, nie je možné uznať.
 • 16.3. Pokiaľ tovar nie je možné vzhľadom na druh tovaru alebo spôsob prepravy skontrolovať pri jeho dodaní, je pri zjavných vadách možné uznať len nároky z takých vád, ktoré mal tovar už pri dodaní. Nároky z týchto vád musí kupujúci uplatniť bezodkladne po dodaní tovaru.
 • 16.4. Za skryté vady tovaru zodpovedá predávajúci pokiaľ sa preukáže, že tieto vady mal tovar už pri dodaní. 16.5. Nároky z vád uplatní kupujúci u predávajúceho a to elektronicky e-mailom na adresu: eshop@stavbarik.sk, alebo písomne na adresu predávajúceho uvedenú v čl. I. týchto obchodných a reklamačných podmienok.
 • 16.6. Záručná doba na všetok ponúkaný tovar v internetovom obchode predávajúceho je 24 mesiacov okrem tovarov, ktorých vlastnosti takúto záruku neumožňujú ( stavebné spojivá, omietky, betóny, farby a pod.) a táto informácie je uvedená na obale výrobku. Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (reklamáciu) vždy postačuje doklad o zakúpení (priložená faktúra).
 • 16.7. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
 • 16.8. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho zodpovednosť za vadu tovaru týkajúcu sa len tovaru, ktorý vykazuje vady, za ktoré zodpovedá výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.
 • 16.9. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru:
 •   a) ak je vadou tovaru mechanické poškodenie tovaru spôsobené kupujúcim,
 •   b) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
 •   c) ak vada tovaru vznikla používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou intenzitou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru,
 •   d) ak ide o zjavnú vadu, ktorú kupujúci mohol zistiť kontrolou zásielky pri doručení tovaru a ktorú neoznámil zástupcovi predávajúcemu v súlade s bodom 5.8. týchto reklamačných a obchodných podmienok,
 •   e) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami obvyklého používania tovaru,
 •   f) ak vada tovaru vznikla zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby,
 •   g) ak kupujúci neuplatnil svoje právo, týkajúce sa zodpovednosti predávajúceho za vadu tovaru do konca záručnej doby tovaru,
 •   h) ak vada tovaru vznikla neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
 •   i) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
 •   j) ak vada tovaru vznikla neodborným zásahom, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci.
 • 16.10. Kupujúci nemá právo uplatniť si právo zodpovednosti za vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.
 • 16.11. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené v oznámení o uplatnení reklamácie.
 • 16.12. Ustanovenia bodov 16.13. až 16.24. tohto článku sa vzťahujú len na kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom. Zodpovednosť za vady tovaru v prípade fyzických osôb podnikateľov a právnických osôb sa riadi ustanoveniami §422 a nasl. Obchodného zákonníka. Predávajúci vybavuje spotrebiteľské reklamácie v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 250/2007 Z.z. v platnom znení, Občianskym zákonníkom SR a platnými právnymi predpismi.
 • 16.13. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
 • 16.14. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
 • 16.15. Ak má dodaný tovar vady, uplatní si kupujúci reklamáciu u predávajúceho tak, že doručí tovar na adresu predávajúceho a spolu s faktúrou a so svojim uplatnením si práva zo zodpovednosti za vady. Kupujúci je povinný pri uplatnení si reklamácie pravdivo uviesť všetky požadované informácie, najmä presne označiť druh a rozsah vady tovaru; kupujúci zároveň uvedie, ktoré zo svojich práv vyplývajúcich z ust. § 622 a 633 Občianskeho zákonníka uplatňuje. Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu aj u osoby oprávnenej výrobcom tovaru na vykonávanie záručných opráv (ďalej len „určená osoba”). Zoznam určených osôb je uvedený v záručnom liste alebo ho kupujúcemu zašle na jeho žiadosť predávajúci.
 • 16.16. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
 • 16.17. Ak ide o vadu tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovaru mohol riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať.
 • 16.18. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby. Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.
 • 16.19. Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe, v ktorom je povinný presne označiť reklamované vady tovaru a ešte raz poučí spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú v týchto obchodných a reklamačných bodoch. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie do 7 pracovných dní.
 • 16.20. Kupujúci je oprávnený rozhodnúť sa, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje a zároveň je povinný bezodkladne o svojom rozhodnutí informovať predávajúceho. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje je predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) Zákona o ochrane spotrebiteľa ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.
 • 16.21. Ak má dodaný tovar vady a ide o tovar, ktorý sa nedá objektívne doručiť predávajúcemu, alebo ktorý je pevne zabudovaný, kupujúci je okrem doručenia reklamácie a faktúry predávajúcemu povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť na vykonanie obhliadky reklamovaného tovaru predávajúcim alebo treťou osobou určenou predávajúcim.
 • 16.22. Predávajúci je povinný o spôsobe určenia vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie osobne, prostredníctvom poskytovateľa poštovej alebo kuriérskej alebo donáškovej služby. O výsledku vybavenia reklamácie bude predávajúci informovať kupujúceho bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky alebo e-mailom a zároveň mu bude spolu s tovarom, resp. prostredníctvom e-mailu doručený doklad o vybavení reklamácie.
 • 16.23. Ak ide o vadu tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovaru mohol riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať.
 • 16.24. Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov: V prípade, že kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má kupujúci právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť zákazníka podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania kupujúcim, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/); kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Kupujúci môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

17. Ochrana osobných údajov

 
 • 17.1. Všetky osobné údaje poskytnuté kupujúcim pri svojej registrácii, resp. pri vytvorení svojho účtu, na stránke internetového obchodu www.stavbarik.sk sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade so zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len“ Zákon o ochrane osobných údajov”).
 • 17.2. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky potvrdil, že predávajúci mu dostatočným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom oznámil:
    a) svoje identifikačné údaje, ktoré sú uvedené v čl. 1. týchto obchodných a reklamačných podmienok,
    b) identifikačné údaje tretej strany, ktorou je spoločnosť, ktorá doručí kupujúcemu objednaný tovar tak, že tieto údaje sú uvedené v akceptácii,
    c) účel spracúvania osobných údajov, ktorým je uzavretie kúpnej zmluvy, vybavenie objednávok, vystavenie daňového dokladu, identifikácia kupujúceho, doručenie tovaru a súvisiaca komunikácia so zákazníkom, ale aj po úspešnom vybavení objednávky plnenie zo zmluvy, vedenie príslušnej evidencie (napr. pri vybavovaní reklamácií, vedení účtovníctva a pod.), realizovanie marketingových aktivít, informovanie o novinkách a akciových ponukách,
    d) že bude spracúvať osobné údaje kupujúceho v rozsahu meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail,
    e) že požadované osobné údaje je kupujúci povinný poskytnúť.
 • 17.3. Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že v zmysle § 10 ods. 3 písm. b) Zákona o ochrane osobných údajov predávajúci ako prevádzkovateľ má právo v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho aj bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.
 • 17.4. V priebehu registrácie dáva kupujúci v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov súhlas predávajúcemu so spracovaním, zhromažďovaním a uchovávaním jeho osobných údajov pre účely uzavretia kúpnej zmluvy, vybavenia objednávok, vystavenia daňového dokladu, identifikácie kupujúceho, doručenia tovaru a súvisiacej komunikácie so zákazníkom, ale aj po úspešnom vybavení objednávky pre účely plnenia zo zmluvy, vedenia príslušnej evidencie (napr. pri vybavovaní reklamácií, vedení účtovníctva a pod.), realizovania marketingových aktivít, informovania o novinkách a akciových ponukách, a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Kupujúci tiež uskutočnením svojej registrácie udeľuje
  predávajúcemu súhlas so spracovaním a využívaním týchto jeho osobných údajov pre účely propagačné aj marketingové a to aj prostredníctvom tretích strán a osôb, ktorým môže osobné údaje kupujúceho poskytnúť a súčasne vyslovuje súhlas s tým, aby predávajúci posielal zákazníkovi obchodné oznámenia v elektronickej podobe, v zmysle zák. č 147/2001 Z. z. o reklame a zák. č. 610/2003 Z. z. o elektronickej komunikácii. Osobné údaje sú spracovávané v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail, IP adresa.
 • 17.5. Osobné údaje sú spracované v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail, IP adresa.
 • 17.6. Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje zákazníkov žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou spoločností zabezpečujúcich prepravu tovaru, ktorým sú osobné údaje zákazníkov odovzdávané v minimálnom rozsahu potrebnom pre účely doručenia tovaru, s výnimkou výrobných spoločností jednotlivých výrobkov a ich prepravným spoločnostiam v minimálnom rozsahu potrebnom pre účely doručenia tovaru a s výnimkou osôb spracujúcich osobné údaje kupujúceho pre predávajúceho za účelom marketingu a podpory predaja.
 • 17.7. Kupujúci má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.
 • 17.8. Súhlas so spracovaním osobných údajov a zasielaním obchodných informácií je udelený na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek zdarma odvolať výslovným a určitým prejavom v písomnej forme adresovanej predávajúcemu, a to poštou, telefonicky alebo elektronicky na e-mail eshop@stavbarik.sk. Odvolaním súhlasu so spracovaním osobných údajov dôjde zároveň k zrušeniu registrácie.
 • 17.9. Kupujúci má podľa Zákona o ochrane osobných údajov v súvislosti so spracovaním osobných údajov právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať:
    a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané,
    b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod Zákona o ochrane osobných údajov; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
    c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie,
    d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  f) likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
  g) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
  h) blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.
 •  
 • 17.10. Bez poskytnutia osobných údajov nemôže predávajúci plniť riadne zmluvu s kupujúcim a preto ju nebude možné s kupujúcim ani uzavrieť.
 •  
 • 17.11. Kupujúci má podľa Zákona o ochrane osobných údajov v súvislosti so spracovaním osobných údajov právo u predávajúceho na základe písomnej žiadosti namietať voči:
  a) spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
  b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) Zákona o ochrane osobných údajov na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
  c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) Zákona o ochrane osobných údajov na účely priameho marketingu.

 

18. Záverečné ustanovenia

 • 18.1. Tieto obchodné a reklamačné podmienky v znení platnom v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od týchto obchodných a reklamačných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami. Takto dohodnuté podmienky nesmú byť v rozpore s inými právnymi úpravami (skrátenie lehoty na vrátenie tovaru, záručnej doby a pod.).
 • 18.2. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu obchodných a reklamačných podmienok svojho elektronického obchodu, pričom nové obchodné a reklamačné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke predávajúceho. V prípade odoslania objednávky kupujúcim sa však kúpna zmluva riadi obchodnými podmienkami, ktoré boli platné a účinné v čase odoslania objednávky.
 • 18.3. Právne vzťahy predávajúceho a kupujúceho výslovne neupravené týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, Občianskeho zákonníka, zák. č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, zák. č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, Obchodným zákonníkom (pokiaľ sa zmluva uzatvára medzi dvomi podnikateľmi), ako i súvisiacimi predpismi.
 • 18.4. Kupujúci súhlasí, že vzťahy medzi ním a predávajúcim sa riadia týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami a právnymi predpismi SR, pričom svoj súhlas vyjadril pri vytvorení objednávky, potom, ako si obchodné a reklamačné podmienky preštudoval na príslušnej stránke elektronického obchodu predávajúceho.